ZAKRES USŁUG
PRAWO I POSTĘPOWANIE
KARNE
• obrona w sprawach o przestępstwa (w tym przestępstwa skarbowe) na wszystkich jego etapach, tj. w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i kasacyjnym oraz w postępowaniach w sprawach o wykroczenia
• reprezentacja osób pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego (dochodzenie, śledztwo) oraz w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
• prawo karne wykonawcze (m.in. sprawy o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
• sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie
PRAWO
MEDYCZNE
• reprezentacja pacjentów w postępowaniach cywilnych (w sprawach dotyczących m.in. odszkodowań z tytułu błędów medycznych, zakażeń szpitalnych oraz naruszenia praw pacjenta), w postępowaniach karnych, a także przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
• reprezentacja personelu medycznego w postępowaniach cywilnych dot. roszczeń pacjentów, a także w postępowaniach karnych oraz przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
• sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych personelu medycznego
• prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia
• opiniowanie oraz przygotowywanie aktów wewnątrzzakładowych oraz umów
• doradztwo prawne w zakresie prawa medycznego
PRAWO
ODSZKOWODAWCZE
• reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu cywilnym
• dochodzenie roszczeń (odszkodowania m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych i tzw. błędu w sztuce lekarskiej i medycznej oraz za poniesione uszczerbki na zdrowiu, utracone zarobki lub tytułem zwrotu kosztów leczenia)
• reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu przed ubezpieczycielem
• reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu karnym jako osoby pokrzywdzonej
• renty odszkodowawcze
PRAWO I POSTĘPOWANIE
CYWILNE
• zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz polubownymi (m.in. w sprawach o zapłatę, naruszenie dóbr osobistych, dotyczących roszczeń powstałych w związku z nienależycie wykonanymi umowami), a także na etapie postępowania egzekucyjnego
• sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych
• sporządzanie oraz opiniowanie umów w obrocie konsumenckim oraz profesjonalnym
• uczestnictwo w negocjacjach
PRAWO RODZINNE
I OPIEKUŃCZE
• sprawy o rozwód i o separację
• unieważnienie małżeństwa
• umowne ustroje majątkowe małżeńskie
• alimenty - ustalenie, obniżenie, podwyższenie, zniesienie obowiązku alimentacyjnego
• sprawy z zakresu opieki i kurateli
• ustalenie pochodzenia dziecka
• ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi
• podział majątku wspólnego
• ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
• przysposobienie
PRAWO
SPADKOWE
• sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
• przyjęcie i odrzucenie spadku
• stwierdzenie nieważności testamentu
• wydziedziczenie
• sprawy o zachowek
• sprawy o dział spadku
• odpowiedzialność za długi spadkowe
PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
• kompleksowa pomoc w przygotowaniu postępowania
• pomoc przy sporządzaniu ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia
• pomoc przy badaniu i ocenie ofert
• sporządzanie protestów i odwołań oraz rozstrzygnięć protestów
• reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych oraz przed sądami powszechnymi
• analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego i weryfikacja oferty pod względem jej zgodności z PZP i postanowieniami SIWZ
• sporządzanie pism dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
PRAWO
NIERUCHOMOŚCI
• pomoc prawna przy zbywaniu i nabywaniu nieruchomości
• dochodzenie od gminy odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego, lokalu zamiennego i pomieszczenia tymczasowego
• obsługa prawna zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
• obsługa prawna uczestników procesu budowlanego
• sprawy o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
• uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
• sprawy o eksmisję i o zapłatę należności czynszowych
• najem, dzierżawa, służebność
• ochrona praw lokatorów
• ochrona naruszonego prawa własności nieruchomości
• sprawy o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów
• doradztwo w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
• mediacja oraz reprezentacja Klienta w sprawach o roszczenia wynikające z umów prawa budowlanego
PRAWO GOSPODARCZE
I HANDLOWE
• pomoc prawna przy zakładaniu spółek prawa handlowego
• rejestracja podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgłaszanie zmian w rejestrze
• sporządzanie projektów umów i aktów stanowiących spółek
• sporządzanie oraz opiniowanie umów handlowych
• sporządzanie pism procesowych i reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi (m.in. sprawy o zapłatę (także przeciwko członkom zarządu), skarga pauliańska, sprawy o uchylenie uchwał zgromadzenia wspólników oraz stwierdzenie ich nieważności, sprawy o wyłączenie wspólnika ze spółki, sprawy o ustalenie wartości bilansowej akcji)
• reprezentowanie przedsiębiorców w negocjowaniu warunków i zawieraniu umów w obrocie gospodarczym
• przekształcanie, łączenie, podział i likwidacja spółek prawa handlowego
• zastępstwo procesowe w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
• tworzenie regulaminów organów spółek
• doradztwo w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych
PRAWO
BANKOWE
• opiniowanie umów zawieranych pomiędzy bankiem i Klientem
• reprezentacja Klienta w sprawach z zakresu prawa bankowego i zawartych umów bankowych (również sprawy o uchylenie tytułów wykonawczych) przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, a także w toku negocjacji i postępowania pojednawczego
• reprezentacja Klientów w postępowaniu egzekucyjnym
• prowadzenie postępowań windykacyjnych wobec dłużników
PRAWO
ADMINISTRACYJNE
• reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
• sporządzanie odwołań i wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy od decyzji właściwych organów
• sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
• stała obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego
• postępowania o wydanie koncesji i zezwoleń
REJESTRACJA ZNAKU
TOWAROWEGO
• pomoc prawna w ramach uzyskiwania ochrony dla znaków towarowych
• sporządzanie wniosków o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy
• reprezentacja w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP (także w postępowaniu sprzeciwowym)
ZAKRES USŁUG
PRAWO I POSTĘPOWANIE
KARNE
• obrona w sprawach o przestępstwa (w tym przestępstwa skarbowe) na wszystkich jego etapach, tj. w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i kasacyjnym oraz w postępowaniach w sprawach o wykroczenia
• reprezentacja osób pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego (dochodzenie, śledztwo) oraz w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
• prawo karne wykonawcze (m.in. sprawy o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
• sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie
PRAWO
MEDYCZNE
• reprezentacja pacjentów w postępowaniach cywilnych (w sprawach dotyczących m.in. odszkodowań z tytułu błędów medycznych, zakażeń szpitalnych oraz naruszenia praw pacjenta), w postępowaniach karnych, a także przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
• reprezentacja personelu medycznego w postępowaniach cywilnych dot. roszczeń pacjentów, a także w postępowaniach karnych oraz przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
• sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych personelu medycznego
• prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia
• opiniowanie oraz przygotowywanie aktów wewnątrzzakładowych oraz umów
• doradztwo prawne w zakresie prawa medycznego
PRAWO
ODSZKOWODAWCZE
• reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu cywilnym
• dochodzenie roszczeń (odszkodowania m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych i tzw. błędu w sztuce lekarskiej i medycznej oraz za poniesione uszczerbki na zdrowiu, utracone zarobki lub tytułem zwrotu kosztów leczenia)
• reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu przed ubezpieczycielem
• reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu karnym jako osoby pokrzywdzonej
• renty odszkodowawcze
PRAWO I POSTĘPOWANIE
CYWILNE
• zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz polubownymi (m.in. w sprawach o zapłatę, naruszenie dóbr osobistych, dotyczących roszczeń powstałych w związku z nienależycie wykonanymi umowami), a także na etapie postępowania egzekucyjnego
• sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych
• sporządzanie oraz opiniowanie umów w obrocie konsumenckim oraz profesjonalnym
• uczestnictwo w negocjacjach
PRAWO RODZINNE
I OPIEKUŃCZE
• sprawy o rozwód i o separację
• unieważnienie małżeństwa
• umowne ustroje majątkowe małżeńskie
• alimenty - ustalenie, obniżenie, podwyższenie, zniesienie obowiązku alimentacyjnego
• sprawy z zakresu opieki i kurateli
• ustalenie pochodzenia dziecka
• ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi
• podział majątku wspólnego
• ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
• przysposobienie
PRAWO
SPADKOWE
• sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
• przyjęcie i odrzucenie spadku
• stwierdzenie nieważności testamentu
• wydziedziczenie
• sprawy o zachowek
• sprawy o dział spadku
• odpowiedzialność za długi spadkowe
PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
• kompleksowa pomoc w przygotowaniu postępowania
• pomoc przy sporządzaniu ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia
• pomoc przy badaniu i ocenie ofert
• sporządzanie protestów i odwołań oraz rozstrzygnięć protestów
• reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych oraz przed sądami powszechnymi
• analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego i weryfikacja oferty pod względem jej zgodności z PZP i postanowieniami SIWZ
• sporządzanie pism dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
PRAWO
NIERUCHOMOŚCI
• pomoc prawna przy zbywaniu i nabywaniu nieruchomości
• dochodzenie od gminy odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego, lokalu zamiennego i pomieszczenia tymczasowego
• obsługa prawna zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
• obsługa prawna uczestników procesu budowlanego
• sprawy o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
• uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
• sprawy o eksmisję i o zapłatę należności czynszowych
• najem, dzierżawa, służebność
• ochrona praw lokatorów
• ochrona naruszonego prawa własności nieruchomości
• sprawy o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów
• doradztwo w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
• mediacja oraz reprezentacja Klienta w sprawach o roszczenia wynikające z umów prawa budowlanego
PRAWO GOSPODARCZE
I HANDLOWE
• pomoc prawna przy zakładaniu spółek prawa handlowego
• rejestracja podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgłaszanie zmian w rejestrze
• sporządzanie projektów umów i aktów stanowiących spółek
• sporządzanie oraz opiniowanie umów handlowych
• sporządzanie pism procesowych i reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi (m.in. sprawy o zapłatę (także przeciwko członkom zarządu), skarga pauliańska, sprawy o uchylenie uchwał zgromadzenia wspólników oraz stwierdzenie ich nieważności, sprawy o wyłączenie wspólnika ze spółki, sprawy o ustalenie wartości bilansowej akcji)
• reprezentowanie przedsiębiorców w negocjowaniu warunków i zawieraniu umów w obrocie gospodarczym
• przekształcanie, łączenie, podział i likwidacja spółek prawa handlowego
• zastępstwo procesowe w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
• tworzenie regulaminów organów spółek
• doradztwo w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych
PRAWO
BANKOWE
• opiniowanie umów zawieranych pomiędzy bankiem i Klientem
• reprezentacja Klienta w sprawach z zakresu prawa bankowego i zawartych umów bankowych (również sprawy o uchylenie tytułów wykonawczych) przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, a także w toku negocjacji i postępowania pojednawczego
• reprezentacja Klientów w postępowaniu egzekucyjnym
• prowadzenie postępowań windykacyjnych wobec dłużników
PRAWO
ADMINISTRACYJNE
• reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
• sporządzanie odwołań i wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy od decyzji właściwych organów
• sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
• stała obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego
• postępowania o wydanie koncesji i zezwoleń
REJESTRACJA ZNAKU
TOWAROWEGO
• pomoc prawna w ramach uzyskiwania ochrony dla znaków towarowych
• sporządzanie wniosków o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy
• reprezentacja w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP (także w postępowaniu sprzeciwowym)

Copyright Magdalena Spisak Kancelaria Adwokacka 2018

Powered by DMg. design

Copyright Magdalena Spisak
Kancelaria Adwokacka 2018

Powered by DMg. design